Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng

Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng
Luật Xây dựng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ tư, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chu đáo công tác chuẩn bị triển khai thi hành Luật Xây dựng nhằm nhanh chóng đưa Luật Xây dựng vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý hoạt động xây dựng và đầu tư xây dựng, đưa công tác quản lý hoạt động xây dựng vào trật tự, kỷ cương.