Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đần tư xây dựng công trình

 Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đần tư xây dựng công trình