Thực hiện dự án giảm thất thoát nước

(HNM) - Ngày 12-3-2014, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giới thiệu và lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư công trước khi trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. 
 Các chuyên gia đã trao đổi thông tin, ý kiến về công tác quản lý đầu tư công trong thời gian qua, trong đó có một số tồn tại. Đó là việc quản lý nguồn vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước được quy định manh mún trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các nghị định, quyết định của Chính phủ. Từ đó, có thể gây ra sự chồng chéo, khó khăn cho các đối tượng, cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện. Do đó, việc ban hành Luật Đầu tư công là hết sức cần thiết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhấn mạnh quy định yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập, triển khai kế hoạch, quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ và hài hòa trong phát triển kinh tế cũng như xác định rõ tầm quan trọng của công tác thẩm định, phân cấp trong quản lý đầu tư công.

Nguồn: http: hanoimoi.com.vn