Triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ

Ngày 10/3, Bộ Xây đã có công văn 405/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Để thực hiện nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các Công ty mẹ - Tổng công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ căn cứ quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ; Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 hướng dẫn Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC và pháp luật liên quan để xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Nghị định số 206/2013/NĐ-CP có hiệu lực.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định và gửi Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp (sau khi đã ban hành) về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính chậm nhất đến ngày 25/4/2014.
Nguồn: xaydung.gov.vn